Thủ tục

Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ các TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc UBND cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ.

- Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn

+ Khi có Quyết định của chủ tịch UBND cấp xã, UBND cấp xã thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen theo quy định.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND cấp xã hoặc thong qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;

- Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Bộ phận văn phòng UBND cấp xã , phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Quyết định của UBND cấp xã tặng giấy khen.
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu Chủ thể là cá nhân có thành tích được khen thưởng
Cơ sở pháp lý

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng 2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.