Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
106 Plam TP 36: Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Xã, Phường, Thị trấn
107 Plam TP 35: Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
108 Plam TP 34: Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
109 Plam TP 33: Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn
110 Plam 32 TP: Thủ tục trả lại tài sản Cấp Xã, Phường, Thị trấn
111 Plam 31 TP: Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Cấp Xã, Phường, Thị trấn
112 Plam 30 TP: Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn
113 Plam 29 TP: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
114 Plam 28 TP: Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
115 Plam 27 TP: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Cấp Xã, Phường, Thị trấn
116 Plam 26 TP: Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Cấp Xã, Phường, Thị trấn
117 Plam 25 TP: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
118 Plam 24 TP: Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
119 Plam 23 TP: Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
120 Plam 22 TP: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang