Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
121 Plam 21 TP: Đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
122 Plam 20 TP: Đăng ký giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
123 Plam 19 TP: Đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
124 Plam 18 TP: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
125 Plam 17 TP: Đăng ký lại khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
126 Plam 16 TP: Đăng ký khai tử lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
127 Plam 15 TP: Đăng ký khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
128 Plam 14 TP: Đăng ký lại kết hôn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
129 Plam 13 TP: Đăng ký kết hôn lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
130 Plam 12 TP: Đăng ký kết hôn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
131 Plam 11 TP: Đăng ký lại khai sinh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
132 Plam 10 TP: Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
133 Plam 09 TP: Đăng ký khai sinh lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
134 Plam 08 TP: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Xã, Phường, Thị trấn
135 Plam 07 TP: Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang