15-7-1950: Ngày truyền thống Thanh niên xung phong

Viết bình luận

Xem thêm tin tức