Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 PLAM-TNMT 12-Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 PLAM-KHĐT 02-Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 PLAM-KHĐT 01 -Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 PLAM -TG 10 -THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 PLAM-TG 09-THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 PLAM-TG 08-THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 PLAM-TG 07 -THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 PLAM - TG 06-THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 PLAM-TG 05 - THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 PLAM-TG 04-THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 PLAM-TG 03 - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 PLAM-TG 02-THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 PLAM - TG 01 - ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 PLAM - 04 TĐKT: Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 PLAM - 03TĐKT: Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang