Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Video Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/sxBNLsQSLyY8/con...

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Nguồn: 

Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

Viết bình luận

Xem thêm tin tức