Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

27/07/2022

Nơi nhận: 

Tuyên truyền, phổ biến 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung thông báo: 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố vừa có Công văn số 05/CV-HĐ ngày 26/7/2022 về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo