Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường về công tác phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, xã hội. Phường Phú Lãm đã triển khai kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.

 Việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng đối với tình hình địa phương, vừa mạng tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả. Quan tâm thực hiện việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của thành phố, quận về công tác phòng chống tham nhũng, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi các cơ hội phát sinh tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyên, phổ biến nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản qui định chi tiết thi hành. Căn cứ điều kiện thực tế của UBND phường tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản qui định chi tiết bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo theo qui định.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Coi trọng công tác phòng ngừa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với trừng trị nghiêm khắc hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức