MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH

Thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình được quy định cụ thể như thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 116/2021/NĐ-CP về thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cụ thể như sau:

- Người cai nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy có trách nhiệm:

+ Thực hiện cai nghiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Phối hợp với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện tự nguyện hoàn thiện kế hoạch cai nghiện và thực hiện kế hoạch cai nghiện với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và trợ giúp của gia đình. Tuân thủ sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong quá trình thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy của cá nhân;

+ Trả chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ theo hợp đồng sử dụng dịch vụ.

- Gia đình và người đại diện hợp pháp của người cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm:

+ Quản lý, hỗ trợ, động viên người cai nghiện thực hiện kế hoạch cai nghiện;

+ Tạo điều kiện vật chất, tinh thần để người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, tâm lý; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em tham gia học tập (đối với người dưới 18 tuổi), học nghề, tạo việc làm, sinh kế giúp người cai nghiện hòa nhập cộng đồng, xã hội;

+ Trả chi phí cai nghiện theo hợp đồng sử dụng dịch cai nghiện (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi).

- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm:

+ Thông báo công khai, minh bạch về loại dịch vụ, quy trình thực hiện dịch vụ, giá cung cấp dịch vụ đối với người cai nghiện, gia đình người nghiện;

+ Tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn người cai nghiện xây dựng kế hoạch cai nghiện theo quy trình cai nghiện quy định tại Chương III Nghị định này;

+ Thực hiện đúng quy định chuyên môn theo quy trình cai nghiện, chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp;

+ Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi người cai nghiện ma túy sử dụng dịch vụ hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ, hoàn thành dịch vụ.

Từ những căn cứ pháp lý được đưa ra bên trên, nếu gia đình bạn muốn đưa em trai bạn về cai nghiện tại gia đình thì cần phải đăng ký theo quy định tại Điều 28 Nghị định 116/2021/NĐ-CP và thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình theo quy định tại Điều 31 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Thực hiện: 

BP LĐ TB&XH phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức