Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội biên soạn và phát hành tờ gấp "Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Tờ gấp "Một số quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"

(file pdf tải về tại đây)

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Nguồn: 

Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

Viết bình luận