Phường Phú Lãm khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND Thành phố về hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,UBND phường Phú Lãm triển khai thực hiện Nghị quyết này, nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được quy định tại Nghị quyết số 15, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Nghị quyết 15, trên địa bàn phường Phú Lãm có 6 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm:

1. Hỗ trợ hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội: Hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội được UBND quận Hà Đông công nhận tại Quyết định số 5381/QĐ-UBND ngày 18/12/2020. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

2. Hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người

3. Hỗ trợ người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

4. Hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục) có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và không thuộc đối tượng được quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ.

Người được hỗ trợ đồng thời đảm bảo điều kiện: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021.  Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

5. Hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục phải chấm dứt hợp đồng lao động: người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (cơ sở giáo dục) phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 do cơ sở giáo dục dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không thuộc đối tượng quy định tại chương VI Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

6. Hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải dừng hoạt động: Đối tượng hỗ trợ: chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động (có trụ sở chính trên địa bàn quận Hà Đông) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/chủ cơ sở.

Phương thức chi trả một lần trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng.

UBND quận Hà Đông yêu cầu công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một (01) trong số các chế độ hỗ trợ nêu từ Khoản 2 đến Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND; trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.Người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND. Các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố thì không hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND.

Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị có liên quan với phương thức hỗ trợ linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn, thuận lợi cho người được hưởng chính sách; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện, phát hiện, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Thực hiện: 

Ban Biên tập phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức