PHƯỜNG PHÚ LÃM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ XỐM PHƯỜNG PHÚ LÃM

Nhằm mục đích Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại chợ; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị và thu giá dịch vụ diện tích bán hàng đối với các Ki ốt đang kinh doanh. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, nâng cao tính trách nhiệm, công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác, kinh doanh dịch vụ tại chợ; đảm bảo nguồn thu ngân sách tăng trưởng bền vững. Từng bước xã hội hóa đầu tư phát triển, xây dựng, quản lý chợ; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích các tiểu thương đầu tư kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ thống chợ; góp phần nâng cao thu nhập đối với tiểu thương trong chợ, năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều đối tác, khách hàng buôn bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 692/TB-UBND ngày 26/11/2019 của UBND quận Hà Đông về công tác quản lý chợ Xốm, phường Phú Lãm; Văn bản chỉ đạo số 3789/UBND-KT ngày 03/12/2020 của UBND quận Hà Đông về khắc phục tồn tại vướng mắc trong quản lí, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn; Nghị quyết số 180-NQ/ĐU ngày 30/11/2019 của Đảng ủy phường Phú Lãm về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với chợ Xốm.
          Ngày 15/4/2022, UBND phường Phú Lãm ban hành và triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ quản lý khai thác và kinh doanh chợ Xốm - phường Phú Lãm.
 Kế hoạch nêu rõ yêu cầu: Quá trình thực hiện quản lý chợ phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo cuả UBND quận Hà Đông. Bảo đảm chợ hoạt động ổn định và phát triển; Công tác quản lý  thu các dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 8426/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND quận Hà Đông đã phê duyệt. Đảm bảo chế độ, quyền lợi của Tổ quản lý chợ và quyền lợi của các tiểu thương kinh doanh trong chợ; đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội. Quá trình thực hiện có đánh giá, rút kinh nghiệm.
 
UBND phường TẬP TRUNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ
1. Rà soát tổng thể hiện trạng kinh doanh trong chợ hiện nay.
2. Ký hợp đồng thuê ki ốt tới từng hộ tiểu thương.
3. Xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng diện tích từng trường hợp kinh doanh buôn bán trong chợ.
4. Xiết chặt quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
5. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh đảm bảo văn minh thương mại trong chợ tiến tơi chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo đúng quy định hiện hành.
Kế hoạch UBND phường Giao bộ phận Địa chính - xây dựng phường:
Chủ trì phối hợp với Tổ quản lý chợ triển khai, rà soát lại toàn bộ diện tích hiện trạng các ki ốt đang sử dụng riêng của từng hộ, diện tích đất sử dụng công cộng, thu thập đầy đủ các giấy tờ hợp pháp của từng hộ ban đầu được giao sử dụng ki ốt, quá trình chuyển nhượng (hoặc cho thuê lại) để xác định hộ kinh doanh hiện tại; lập sơ đồ vị trí, danh sách, trích lục từng hộ kinh doanh cụ thể làm cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/5/2022.
2. Giao Công an phường:
Chủ trì phối hợp với Tổ quản lý chợ rà soát, lập sổ quản lý và theo dõi biến động toàn bộ nhân hộ khẩu trong chợ, danh sách chủ các Ki ốt đang kinh doanh buôn bán; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản của các tiểu thương, người tham gia mua bán trong chợ. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2022.
Phối hợp với với đội phòng cháy, chữa cháy công an quận rà soát lại hệ thống phòng cháy, chữa cháy báo cáo chi tiết băng văn bản về tình hình PCCC tại chợ hiện nay về UBND phường, Công an quận để có cơ sở  trình UBND quận xin đầu tư hệ thống PCCC kịp thời; xây dựng phương án PCCC riêng đối với chợ Xốm; tổ chức ký cam kết tới từng hộ kinh doanh thực hiện phòng chống cháy nổ xong trước ngày 30/4/2022
3. Giao Tổ KTXD & QLĐT Phường:
Chủ trì phối hợp với Tổ quản lý chợ, bộ phận Địa chính - XD phường rà soát, lập danh sách hiện trạng công trình đối với các ki ốt đang sử dụng, xác định phần diện tích lấn chiếm lòng đường vỉa hè, mái che, mái vẩy làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, mĩ quan đô thị thời gian xong trước ngày 30/4/2022; tham mưu triển khai tuyên truyền vận động và xử lý dứt điểm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và duy trì công tác trật tự công cộng trong chợ đảm bảo thông thoáng.
Tham mưu cho ủy ban nhân dân phường xem xét, phê duyệt việc sửa chữa nhỏ tại các ki ốt trong chợ.
4. Giao Trạm y tế, cán bộ thú y phường:
Rà soát, lập danh sách toàn bộ các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, ký cam kết ATTP đối với các hộ xong trước ngày 30/4/2022. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các gian hàng bán thực ăn chín, kiểm tra dịch bệnh đối với hàng hóa thực phẩm tươi sống trong chợ.
Tham mưu UBND phường thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP, kiểm tra nguồn gốc xuất sứ thực phẩm bán trong chợ, thực hiện quy trình cấp chứng chỉ an toàn thực phẩm đối với hộ đủ điều kiện...đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại chợ.
5. Giao Bộ phận Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh phường:
Viết tin, bài thông tin thường xuyên đến nhân dân, nhất là các tiểu thương  trong chợ nắm chắc chủ trương, quy định của nhà nước trong công tác quản lý chợ, phối hợp với Tổ quản lý chợ, Tổ KTXD & QLĐT phường rà soát biển báo chỉ dẫn, biển quảng cáo,  hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2022.
Phối hợp với Tổ quản lý chợ  chắt lọc  một số nội dung chính hàng ngày phải thực hiện trong Nội quy chợ đã được ban hành thành Panô, khẩu hiệu và lắp đặt Nội quy chợ ở một số vị trí phù hợp trong chợ; thời gian thực hiện xong trước ngày 10/5/2022
6. Giao Tổ quản lý chợ Xốm:
Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong việc thực hiện quản lý chợ theo đúng quy chế hoạt động đã được UBND phường ban hành tại quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10/12/2019; xây dựng Quy chế làm việc của tổ xong trước ngày 30/4/2022.
Chủ động phối hợp  với các ngành, bộ phận của phường xây dựng lịch chi tiết thực hiện toàn bộ các nội dung công việc đã giao ở trên; tuyên truyền, phổ biến đến các tiểu thương, hộ kinh doanh biết và chấp hành những quy định, công việc trong công tác quản lý chợ do UBND phường chỉ đạo xong trước ngày 10/5/2022.
Tham mưu xây dựng phương án bố trí,  sắp xếp ngành hàng kinh doanh đảm bảo văn minh thương mại, đảm bảo vệ sinh ATTP trong chợ báo cáo UBND phường trình UBND quận phê duyệt xong trước ngày 31/5/2022.
7. Giao bộ phận Tài chính - Kế toán phường:
Trên cơ sở kết quả số liệu rà soát của các bộ phận liên quan, TCKT phường xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng diện tích từng trường hợp, từng ki ốt kinh doanh buôn bán trong chợ đúng với Quyết định số 8426/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND quận Hà Đông phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Xốm, trình UBND phường phê duyệt.
Đề nghị Chi cục thuế, phòng TCKH quận cấp phát biên lai, hóa đơn thu, hướng dẫn Tổ quản lý chợ thu, nộp giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng của các hộ kinh doanh. Tham mưu UBND phường quản lý thu, chi liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước chợ Xốm.
Tham mưu UBND phường ký hợp đồng thuê ki ốt đối với tiểu thương, hộ kinh doanh trong chợ.
8. Giao Tổ trưởng tổ dân phố 4:
Tổ trưởng tổ dân phố 4, có trách nhiệm phối hợp thực hiện hiện nhiệm vụ nêu trên với các ngành, bộ phận, Tổ quản lý chợ Xốm trong suốt quán trình thực hiện kế hoạch.

              TRên đây là  Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện quản lý, khai thác, kinh doanh tại chợ Xốm. UBND phường yêu cầu các ngành, bộ phận, đơn vị, các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân, các tiểu thương của Chợ Xốm nắm bắt, phối hợp triển khai thực hiện.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức