PLAM-KHĐT 02-Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Thủ tục

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Trình tự thực hiện

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu. 
Cách thức thực hiện

Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

 * Nơi tiếp nhận hồ sơ đối với TTHC cấp xã:

- Bên mời thầu (cơ quan thuộc ủy ban nhân dân xã được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu),

- Chủ đầu tư (ủy ban nhân dân xã, cơ quan thuộc huyện được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư)

- Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND xã)

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị

- Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu  kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân 
Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bên mời thầu (cấp huyện), Bên mời thầu (cấp xã)
Kết quả thực hiện Văn bản giải quyết kiến nghị.
Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

- Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)

- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.

- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.
Cơ sở pháp lý

Các thủ tục khác