Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Video Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chi tiết nội dung cụ thể theo link đính kèm./.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Nguồn: 

Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

Viết bình luận

Xem thêm tin tức