Thông báo công khai niêm yết kết quả Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với thửa đất số 11, tờ bản đồ sơ 2, thuộc TDP 01, phường Phú Lãm