THÔNG BÁO Về việc chi trả hỗ trợ của UB MTTQ Tp. Hà Nội cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố