Thông báo v/v Tổ chức đối thoại với nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn (đối thoại lần 1)

Xem thêm thông báo