Thông báo v/v Tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn phường

Xem thêm thông báo