Thông báo v/v Tổ chức thu dọn công tác trang trí khánh tiết trên địa bàn phường

Xem thêm thông báo