Thông báo v/v Mất tờ bổ sung trang phụ thế chấp ngân hàng của GCNQSD đất số BR 587406 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 23/4/2014 và có xác nhận cảu Văn phòng đăng ký đất đai quận Hà Đông ngày 13/11/2021 mang tên Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Thị Thái Yên, đị