Thông báo vv rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố (Đợt bổ sung)