Thông báo v/v Treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế Lao động; 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh v