Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022

Nhằm mục đích tuyên tuyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhà nước nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện.

Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát  hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính. Phát huy vai trò của truyền thông trong việc phản ánh tính chính xác, kịp thời, những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

    Phường Phú Lãm đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách hành chính (CCHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022. Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của địa phương. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kết hợp nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu về vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; huy động nguồn lực nhà nước, xã hội để triển khai thực hiện tốt kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Khuyến khích, động viên, khen thưởng những sáng kiến, mô hình hay, tích cực trong công tác kiểm soát TTHC cũng như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các ban, ngành, bộ phận và của UBND  phường. Phổ biến nội dung kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

 

1. Thông tin tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính với những đóng góp cho sự phát triển của quận Hà Đông, Thủ đô Hà Nội với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng như sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Thành phố và quận trong việc đẩy mạnh công tác, kết quả triển khai nhiệm vụ của các đơn vị; Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và của Thành phố về công tác kiểm soát TTHC.

3. Các nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong việc giám sát và tham gia cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC.

4. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

5. Thông tin, tuyên tuyền rộng rãi đến nhân dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cấp, các ngành trong năm 2021; tuyên truyền, giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, tuyên truyền vào việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước cho nhân dân và các tổ chức, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu, nhạy cảm như: Đầu tư, xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh...

6. Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính quyền điện tử, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong đời sống xã hội.

7. Tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến (Có Kế hoạch riêng về cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”), các sáng kiến, các mô hình thí điềm, những cá nhân và tập thể thực hiện mô hình có ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; những gương có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC; phê phán những biểu hiện tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

8. Tuyên tuyền về các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số kĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo…; các hình thức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp…

9. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức