Triển khai cuộc thi "tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

08/06/2017

Người ký văn bản: 

Lê Thành Công

Nơi nhận: 

- Thường trực quận ủy ( b/c);

- Đ/c Nguyễn tiến quyết - UVBTV- Trưởng ban tổ chức quận ủy - Phụ trách phường(b/c);

- Ban tuyên giáo quận ủy (b/c);

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

-MTTQ và các ban ngành đoàn thể;

- Các chi bộ trực thuộc ;

- Lưu VPĐU.

Nội dung thông báo: 

Triển khai cuộc thi "tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo