Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn phường Phú Lãm