Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường Phú Lãm năm 2022