Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn phường Phú Lãm

Chi tiết xem tại file đính kèm../.

File đính kèm: 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức