Tăng cường triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn phường năm 2018

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường; Đẩy mạnh việc xã hội hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân; Nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Luật Hòa giải ở cơ sở.

 UBND phường Phú Lãm đã triển khai và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn phường năm 2018.

Nội dung kế hoạch: Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân đã được Quốc hội khóa XIII thông qua như: Bộ luật hình sự; Bộ Luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Đấu giá tài sản, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật tiếp cận thông tin, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ... và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản qui phạm dưới luật Trung ương và Thành phố; Tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Luật thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật thủ đô; phổ biến các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua năm 2018; lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan thiết thực, trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của phường... Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật hướng đến người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố Hà Nội năm 2018 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và các nhiệm vụ trọng tâm của phường  như phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, về an toàn giao thông; vệ sinh ATTP, phòng, chống cháy nổ; xây dựng nếp sống văn hóa; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, VSMT...; Quy tăc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc phường. Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QQĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng danh mục pháp luật 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm để bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới; đầu tư kinh phí theo quy định của pháp luật để mua sách pháp luật trang bị cho tủ sách; đổi mới công tác khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả.

Để triển khai có hiệu quả các nội dung kế hoạch, UBND phường giao các ngành, bộ phận, các tổ dân phố và đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Bộ phận Tư pháp - các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan,  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phường. Giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn phường, tổng hợp báo cáo UBND phường theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng dẫn của phòng Tư pháp quận cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ta việc xây dựng. quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Hướng dẫn các TDP xây dựng Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai trên địa bàn, thực hiện tốt vai trò làm đầu mối phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.

 Bộ phận văn hóa - thông tin: Chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở để đưa nội dung pháp luật tới nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn... Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như: Thông tin cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu...  Chú trọng những nội dung liên quan đến những văn bản pháp luật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phường, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội pham và tệ nạn xã hội. Đài truyền thanh phường tăng cường thời lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 Các nhà trường: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, Bộ luật hình sự, quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật trẻ em...; Kết hợp việc tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống  xâm hại tình dục, phòng chống cháy nổ, thường tích....

 Bộ phận địa chính: Tập trung tuyên truyền, tập huấn Luật đất đai 2013, Luật bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Tập trung tuyên truyền biện pháp xử lý đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường.

Tổ quản lý đô thị: Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục Pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị, biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Trạm y tế: Chủ trì, phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể, Bộ phận liên quan tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khám, chữa bệnh; Bảo hiểm y tế; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

Văn phòng HĐND, UBND: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quantổ chức tập huấn, bồi dưỡng phổ biến pháp luật về cải cách hành chính, quy tắc ứng xử, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn phường. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao. Kiểm tra, đánh giá và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Ban thanh tra nhân dân: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phường. Chú trọng ở những TDP có điểm nóng về khiếu nại tố cáo.

Phòng tài chính - Kế toán: Tham mưu cho UBND phường bố trí ngân sách cho các Ban ngành, đoàn thể, bộ phận... và UBND phường để thực hiện có hiệu quả các Chương trình và Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; Hướng dẫn các cấp, các ngành, đoàn thể... Lập dự toán, bố trí kinh phí triển khai Chương trình và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

Công an: Triến khai tuyên truyền, phổ biến sâu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giam; Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy; Bộ luật Dân sự... cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn phường.

Các chi bộ thuộc đảng bộ phường: Tăng cường tuyên truyền tới Đảng viên và nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước đã được Quốc hội ban hành liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân và các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2018.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phường. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến Hội viên, Đoàn viên trực thuộc, đặc biệt đến người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; Nhân rộng mô hình điểm có hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở...

Các TDP trên địa bàn phường: Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn phường năm 2018là một trong nhưng nhiệm vụ trọng tâm của phường , luôn được chú trọng tuyên truyền, thực hiện đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực./.

Xem văn bản KH tại đây

Thực hiện: 

Bộ phận Tư pháp

Viết bình luận

Xem thêm tin tức