Triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 11/4/2018 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn quận Hà Đông. UBND phường Phú Lãm đã triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn phường Phú Lãm với những nội dung phù hợp với thực tiễn. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường. Tạo điều kiện để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển bền vững, thiết thực, hiệu quả góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Chỉ đạo các nhà trường luôn đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng CNTT. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền; nghĩa vụ cơ bản của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật, gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em... đổi mới cách dạy, cách học theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ giáo dục và đào tạo; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật qua các sân chơi pháp luật cho học sinh các cấp;  đẩy mạnh phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật; lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Tiến tới mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và toàn thể công dân Việt Nam thực hiện chấp hành nghiêm việc sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Thực hiện: 

Bộ phận Tư pháp

Viết bình luận

Xem thêm tin tức