THÔNG BÁO tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.(đối thoại lần 1)