Thông báo niêm yết công khai ĐKBĐ đối với GCN QSD đất đối với thửa 131, tờ bản đồ số 5, diện tích 180m, và thửa số 73, tờ bản đồ số 5, diện tích 304m, tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 991296 của ông Vũ Bá Tính