Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, phối hợp đánh giá TTHC giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn phường Phú Lãm