Thành phố

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội 09/03/2022
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 07/02/2022
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 07/02/2022
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 07/02/2022
V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UB 17/01/2022
Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh kèm theo QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố 29/12/2021
Về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao 07/09/2021
Về công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao 07/09/2021